Der Brief Vlaams

Henry Hafenmayer
Oberhausen, 21/11/2015
Open brief
Voorwoord
Deze brief, samen met een CD met videobestanden, gaat naar honderden personen : rechters van het Duitse hooggerechtshof, gewone gerechtshoven, openbare aanklagers, politiediensten, burgemeesters en plaatselijke overheden, opiniemakers in demedia, vormingsinstituten, de Zentralrat der Juden in Deutschland en diverse ambassades in binnen- en buitenland.
Rekening houdend met mogelijke latere bewijsvoering worden de verzendingen aan sommige personen aangetekend bezorgd.
Velen krijgen deze brief, samen met een verwijzing naar internet-adressen waar meer informatie kan afgehaald worden.
Waarom?
Ons land, Duitsland, maar ook gans Europa wordt sinds enkele maanden belegerd door massa’s vreemdelingen die op zoek zijn om mee te genieten van de door generaties opgebouwde Europese sociale welvaart. Dit gebeurt georganiseerd en planmatig. Politiekers, media en gezagsdragers in overheid en justitie, alle zonder enige verantwoordelijkheidszin, helpen bij de opvang en omvang van deze vloedgolf. Zij zien zichzelf als onaantastbare halfgoden, en profiteren van de beloning die zij als systeem-steunpilaren krijgen.
Waarom laten wij toe dat men ons systematisch leegplundert, wat uiteindelijk tot de vernietiging van ons maatschappelijke samenhorigheid zal leiden? Waarom eisen we niet het recht op zelfbehoud op, en vervullen wij de van nature ingegeven plicht tot zelfverdediging niet? Daar is maar één reden voor, namelijk de boetedoening voor onze erfzonde, dit wil zeggen : het Duitse Kaïnsteken : de Holocaust.
De systeemdragers hebben met een decennialange en van kindsbeen af begonnen hersenspoeling ervoor gezorgd dat wij niet meer zien dat wij als lammeren naar het slachthuis gedreven worden. Wij zijn dermate verblind door een oppervlakkige materialistische welvaartstaat en een georchestreerd euforisch positivisme, dat we niet meer in staat zijn de werkelijkheid onder ogen te zien. Deze verblinding vindt zijn oorsprong in het aanvaarden van een geperverteerde geschiedschrijving m.b.t. de laatste wereldoorlog en de daarop gebaseerde schuld-religie in Duitsland.
Bekijk rustig het video-materiaal, dat u overigens veelvoudig op het internet kunt terugvinden. Gebruik uw gezond verstand. Probeer de indoctrinatie die uw denkvermogen jarenlang heeft aangetast te negeren. Stel uzelf de vragen die duizenden mensen zich reeds voor u gesteld hebben. Met andere woorden: wordt wakker!
Veel mensen die aldus voor zichzelf het antwoord al hebben gevonden, vrezen echter ervoor uit te komen, uit vrees voor verklikkers en systeem-profiteurs. Zij hebben schrik voor de macht van de (goedbetaalde) systeem-knechten. Zij hebben schrik voor de wetten en paragrafen, die de leugen betonneren : de beruchte muilkorfwetten.
Daarmee werden reeds honderden mensen financieel ten gronde gericht, hun gezinsrelatie onmogelijk gemaakt, hun beroeps- en andere rechten ontnomen. Naast hun maatschappelijke eliminatie verloren ze in veel gevallen ook nog jarenlang hun vrijheid.
Maar deze wetten zijn als bouwsels op los zand. Wetten die verbieden te zeggen dat een leugen een leugen is, druisen in tegen de overlevingswil van een gezond volk. Daarom hoeft niemand voor deze wetten bang te zijn en we mogen ons niet langer onderwerpen aan de systeem-knechten. Hoe meer waarachtige mensen tot dit inzicht komen en zeggen dat ze niet meer van plan zijn als schapen naar de slachtbank te worden gevoerd, des te meer zullen ook de doorsnee-burgers de moed opbrengen om zich aan te sluiten.
Sedert langere tijd brokkelt het leugengebouw af. De schuld-religie moet meer en meer ‘mirakels’ uit haar duim te zuigen en haar toevlucht te nemen tot nog meer wettelijke strafmaatregelen om de schuldcultuur in stand te houden. Europa heeft niet veel tijd meer. Europa kan niet te langer meer wachten op het einde van deze religie. Er moet nu gehandeld worden! Wordt wakker en gebruik uw hersens!
Aan de juristen
De meesten van jullie weten hoe de vork in de steel zit. Of jullie uit materialistische overwegingen, of uit bangheid, of uit gewone kwaadaardigheid, tot helpers van de leugenreligie zijn geworden, zal ooit later blijken. Nu hebben de eerlijken onder jullie nog de kans om mee te helpen dat de waarheid aan het licht komt en mede de omèrta’ te doorbreken. Denk niet dat u veilig zit achter de dunne muur van de corrupte systeem-maffia met haar zelfvoldane clique. De geschiedenis leert dat de eigen spitsbroeders zich meestal weinig bekommeren om het lot van hun vroegere medeplichtigen als puntje bij paaltje komt.
Wanneer u nu niet ziet wat er rond u gebeurt, dat het begint te koken, dat het volk wakker wordt, blijf dan maar doorslapen. Leg tegen mij klacht neer, zet uw terreurmachine in gang, waarmee jullie reeds zovelen hebben ten gronde gericht.
Voorlopig hebben jullie daartoe nog de macht.
Aan de media-vertegenwoordigers
“In de door de Grondwet van de Bondsrepubliek gewaarborgde persvrijheid is de onafhankelijkheid en vrijheid van informatie, de vrijheid van meningsuiting en vrije kritiek inbegrepen. Uitgevers, redacteurs en journalisten moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap en ten opzichte van het aanzien van de pers. Zij moeten hun taak integer, naar beste kennis en geweten, zonder eigenbelang en niet terzake doende factoren verrichten.”
“Eerbied voor de waarheid, voor de bescherming van de menselijke waardigheid, voor de eerlijke informatie van de gemeenschap vormen het eerste gebod.”
“Opzoekwerk is een onontbeerlijk element van journalistieke zorgvuldigheid. Alvorens te publiceren moeten woord, beeld of grafiek getoetst worden op hun correctheid in zoverre de omstandigheden dit mogelijk maken en deze moeten waarheidsgetrouw weergegeven worden. Hun betekenis mag door bewerking of ondertiteling niet gemanipuleerd of vervalst worden (“Pressekodex”)
Waar zijn die mensen die zich geroepen voelden het beroep van journalist te leren en uit te oefenen en die zich ook aan deze ethische verplichtingen hielden?
Aangenomen, zij werden onder druk gezet, afgeperst, bedreigd met beroepsverbod, maatschappelijk verbannen en in sommige gevallen werden zelfs journalisten vermoord.
Daarom gaven media-mensen er de voorkeur aan te zwijgen, hun slecht geweten te sussen, om zo op zijn minst hun armzalig huisje-tuintje in stand te kunnen houden. Al degenen onder jullie waarin nog een vlammetje rechtschapenheid en eergevoel flakkerde, hadden geen oog voor de collega’s en medeburgers, die zaten te wachten op het ogenblik dat toch iemand van jullie zijn mond zou opendoen. Iedereen kent wel een of ander slachtoffer van de muilkorfwetten, zou ook wel iets voor hen willen doen, staat ook niet op de loonlijst van de leugenaars-kliek …. maar durft als het erop aan komt niet uit de kast komen!
Open daarom de archieven en openbaar al wat er in de laatste jaren werd begraven omdat het niet paste in het politiek-correcte kraam van het overheidsonderonsje.
Verjaag het profitariaat dat zich al jaren comfortabel in de zetels van het eigenbelang heeft genesteld, rijkelijk onderhouden door het belastingsmanna. De leugen is zo astronomisch, dat geen enkele journalist nog kan zeggen van niets af te weten of durft te zeggen dat hij/zij niet in staat is deze leugens te weerleggen.
Iedere dag kunnen ze vaststellen hoe de historische feiten onderdrukt worden, maar zelfs de heerserskaste begint te beseffen dat haar op leugens gebaseerde heerschappij op haar einde loopt. De media kunnen er op het internet niet naast zien of kunnen zich desnoods bij collega’s uit andere landen informeren. Tot nu toe had Big Brother, voor het bestaan van internet, de middelen om het volk dom te houden, zodat het al de leugens en beledigingen doorslikte. Maar nu is het zover dat de ontbinding van Europa zelf een realiteit is worden, dat de eigen familie en kinderen aan de beurt zijn en hun eigen overleven in gevaar is gekomen. Wordt wakker!
Aan de ordediensten
Jullie behoren tot diegenen die de natie gewapender hand kunnen verdedigen en het zijn ook jullie die daarover uiteindelijk zelf moeten beslissen.
Maar door uw dienst-eed is uw handelsvrijheid aan banden gelegd, tengevolge van wetten die op dit ogenblik in de Bondsrepubliek Duitsland in voege zijn. Ik verduidelijk. Aan de ene kant moeten jullie de Grondwet (doen) eerbiedigen, waarin Duitsland zich tot zedelijke en morele grondrechten heeft verbonden. Aan de andere kant zijn er echter andere wetten in de Bondsrepubliek in voege.
Enerzijds moet u ervoor zorg dragen dat de burgers van hun vrijheid van meningsuiting kunnen blijven genieten, maar anderzijds moet u dezelfde burgers arresteren en voor rechters te slepen op basis van muilkorfwetten. Hoe kan men zich voor de rechtbank verdedigen, wanneer men moet gevolg geven aan 2 tegenstrijdige wetten?
Iedereen weet wat er op dit ogenblik in ons land gebeurt, dat de hoogste gezagdrager in dit land de instroom van vaak gewelddadige gelukzoekers met onze belastingsgelden financiert. Jullie weten beter dan wie ook dat er vele dingen gebeuren die de mensen liefst niet mogen weten. Tot dusver hebben duizenden mensen in de straten vreedzaam gemanifesteerd en daarbij werd niemand een haar gekrenkt. Geen agent liep kwetsuren op. Laat ons hopen dat het zo blijft, maar dat is geen zekerheid.
Men hoeft geen helderziende te zijn om niet te beseffen dat op dit ogenblik een putsch van regering en overheid tegen het volk plaatsvindt.
Door het feit dat overheid en gezagsdragers de veiligheid en de orde in de maatschappij op het spel zetten, kunnen zij geen aanspraak meer maken op de plicht tot gehoorzaamheid vanwege de burger.
Aan wiens zijde zullen politie en leger staan op het ogenblik dat het volk zich tegen de dictatuur zal verzetten? Is dan het moment van de burgerlijke ongehoorzaamheid niet aangebroken?
Of gaan jullie bij toeval massaal ongeschikt zijn op het ogenblik dat duizenden Duitsers voor hun rechten in de straten demonstreren, zodat anarchistische tegen-demonstranten vrij spel krijgen om zich op de gekende wijze te buiten te gaan tegen de zogenaamde “fascistische zwijnen” en hun versie van geweldloosheid gaan demonstreren?
Wij, die het souvereine duitse volk vertegenwoordigen, zullen weten wat we met dit soort marginalen, dat op zich op dat ogenblik niet meer achter jullie rug zal kunnen verschuilen, moeten doen..
Het is duidelijk dat de meute van leugenaars en media-manipulatoren op jullie kap zullen springen, wanneer jullie zouden wagen doeltreffend het anarchistische schorremorrie aan te pakken.

Erken dan wie aan jullie zijde staat en handel daarnaar!

Aan de vertegenwoordigers van het joodse volk
Is het niet in het belang van de Joden zelf om de nodige fair-play en fatsoen op te brengen, door aan de wereld te tonen dat jullie jongere generaties niet meer bereid zijn de leugens te slikken van degenen die voor hen kwamen? Bij alle uitdrijvingen van Joden in het verleden waren het steeds de doorsnee-Joden die de rekening gepresenteerd kregen, en die uit hun keuze-heimat verdreven werden en omkwamen. De elitaire Joden merkten deze keer dat ze zich overspeeld hadden en vertrokken op tijd naar veiliger oorden, met achterlating van de sukkelaars zonder hen te waarschuwen voor het aankomende gevaar. De elite-Joden hadden dan ook geen last van deportaties, honger, uitbuiting, ziekten en ondergang. De meest welgestelde Joden geraakten door de mazen van het net en overleefden. Maar waar zullen zij hun toevlucht vinden wanneer ook in de VSA hun tijd gekomen is, wanneer ook daar de maat vol is. Zijn de echte antisemieten niet de Joden zelf die met leugens en haatzaaierij het samenleven met het gastvolk vergiftigen? De vroegere verdrijvingen (Egypte, Engeland 1290, Frankrijk 1394, Spanje 1492, enz.) werden door de gastvolken ervaren als noodzakelijk. Is het nu weer zover?

Volk, sta op en laat de storm losbreken