Nyílt levél

Henry Hafenmayer · Stemmerstr. 1 · Oberhausen · [email protected]

A hazugság vége

– Nyílt levél –

Oberhausen, 2015 november 21

Előszó

Ez az írás, melyhez egy videóanyagot tartalmazó adathordozót is mellékeltem, a napokban több száz címzetthez jut el, többek között a szövetségi alkotmánybíróság bíróihoz és a tartományi legfelsőbb bíróság bíróihoz, államügyészségekhez, rendőrséghez, a szövetségi hadsereg intézményeihez, tartományok és városok képviseletéhez, a média képviselőihez, oktatási, művelődési intézményekhez, a németországi zsidók központi tanácsához, különböző bel- és külföldi nagykövetségekhez. Hogy biztosítani lehessen az írás törvény előtti félhasználhatóságát a továbbiakban, ajánlott levél formájában történik az írás továbbítása a kiválasztott címzettekhez.
Ezen kívül nagyon sok személy elektronikus levél formában kapja meg ezt az írást, ahol utalás van a videóanyagra.

Miért?

A mi népünket, a mi országunkat és egész Európát hónapok óta idegen embertömegek áradatszerűen szállják meg és a szociális vívmányaiban csapják be. És mindez tervszerűen történik! Ezen tervek megvalósításához a politikusok vétkes bandái, a média képmutatói a megvásárolt igazságszolgáltatási hatóságok segédkeznek készségesen és élvezik a támadhatatlanságot és gazdagságot amit a szolgálataikért cserébe kapnak.
Miért engedi meg egy nemzet, hogy tervszerűen rabolják ki , erőszakolják meg és végül irtsák ki? Miért nem használja a jogát, teljesíti a természet szerinti kötelességét és ellenállást tanúsít? Egyetlenegy okból kifolyólag: a német bűnösség kultusza miatt!
(A nemzet) lelke és akarata annyira le van bénulva az évtizedekig tartó, a résztvevő áruló szervezetek általi átneveléstől, hogy nem észleli a vesztőhelyre vezető utat. Elvesztette a valóság érzékelését, elvakítva az anyagias jóléti frázisoktól és megnyugtató közhelyektől. Ezt a feljelentgetések és jó emberiség beteg rendszerét csak a legnagyobb hazugságban való hit és a német nemzet arra épülő önpusztító, bűnösség kultusza tartja fenn.
Nézzék meg nyugodtan a videót, amely ezerfelé variációban, akár jobb minőségben is megtalálható a világhálón! Vélekedjen mint objektív ember! Ne engedje, hogy az eszének a hosszú évekig tartó índoktrínázástól elcsökevényesedett része befolyásolja és tegye fel végre a kérdéseket amiket már ezrek és egyre többek feltettek!
Ébredjen fel!
Mindezek az emberek akik csendben kérdeznek, még félnek a besugóktól, félnek a hazugság haszonlesőinek az üldözésétől, a terrortól, amit a jogtalan állam jól fizetett és készséges segítői gyakorolnak. Még félnek a törvényektől és paragrafusoktól, amik csak a hazugságot fedik, és szájkosarat akarnak a terület urának, a német nemzetnek a szájára tenni. De ezek a törvények, amelyeket arra használnak fel, hogy ezreket börtönözzenek be, fosszanak meg jogaiktól, lelkileg és testileg kínozzanak, megöljenek, nem érvényesek a történelem előtt. Azok a törvények, amelyek megtiltják, hogy egy veszélyt nyíltan veszélynek nevezzünk, ellent mondanak minden egészséges nemzet önmagát fenntartó akaratának.
Ezért nem kell félnünk ezektől a törvényektől és nem kell alárendeljük magunkat ezen törvények bejelentőinek! Minél több őszinte szívű és tisztességes szemléletű ember végre feláll és megmutatja a környezetének, hogy nem hajlandó, rabszolga módjára a vesztőhelyre menni, annál többen fogják a gyengébbek közül is összeszedni a bátorságukat, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A hazugság már elég hosszú ideje morzsolódik el a kitalálói ujjai alatt. Mindig újabb, égbe kiáltó hazugságokat és magyarázatokat kell kitaláljanak és újabb törvények által védjenek, hogy jogossá tegyék a német bűnösségi kultuszt.
Csakhogy, az európai népeknek nem maradt már ideje ennek a hazugságnak halálára várni. Veszélyben a nyugati világ! Ezert most kell cselekedni! Ébredjetek fel végre és gondolkodjatok magatok!

A jogászoknak:

Önök legtöbbje már régóta tudja az igazságot. Hogy anyagi okokból, a saját kollégáiktól és a rendszertől való félelemből, vagy csak rosszindulatból lettek-e a hazugság készséges munkaeszköze, az az eljövendő bíráskodás döntésére marad. Csak most van meg a tisztességeseknek önök közül a választási lehetősége, hogy segítsen az igazság áttörésében és törje meg a hallgatást. Ne érezzék magukat túl nagy biztonságban ezen az egymást támogató, másokat elnyomó embercsoport, zsarnoki klikk, vékony falai mögött. Már túl gyakran hiúsultak meg ilyenfajta szövetségek a saját soraikból a történelem folyamán. Pont az ilyen közösségekbe voltak nem kevesek akik hirtelen felfedezték a lelkiismeretüket és nem törődtek a cinkosaik javával vágyával.
Ha nem akarják látni, ami körülöttünk történik, hogy izzik, hogy a nép akarata egyre inkább kitör, akkor boldogan szunyókáljanak tovább. Üldözzenek engem, terrorizáljanak engem, mint ahogyan sokakat, akik az igazság mellett kötelezték el magukat, megtörték, vagy akár megölték. Meg van hozzá jog(talanság)uk.

A média képviselőinek:

“A szövetségi köztársaság alaptörvényében megerősített sajtószabadság magába foglalja az információ, a véleménynyilvánítás és kritika függetlenségét és szabadságát. A könyvkiadóknak, szerkesztőknek és újságíróknak tudatos kell legyen a munkájuk során a nyilvánossággal szembeni felelősségük és a sajtó megítélésével szembeni kötelezettségeik. Korrekt módon kezelik publicisztikai feladatukat, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint, személyes érdekek és a tárgyhoz nem tartozó indítéktól függetlenül.”
Az igazsággal szembeni tisztelet ,,az emberi méltóság megőrzése és a nyilvánosság az igazságnak megfelelő tájékoztatása, a sajtó legfőbb parancsai.
Az újságírói gondosság nélkülözhetetlenen eszköze a kutatás. Hogy bizonyos szóbeli, képi és grafikai információkat közölni lehessen, a körülmények által adott gondosság mellett szükséges az információk igazságtartalmának a vizsgálata és igazsághű visszaadása. Nem szabad értelmét torzítani vagy hamisítani átdolgozás, felülírat vagy képfeliratozás által.” (a sajtókódexből)
Hol vannak kérem az emberek, akik elhivatottnak érezték magukat, hogy az újságírói hivatást tanulják meg és gyakorolják és kötelezve érezték magukat az etika ezen alapelvének? Biztosan kényszerítették, megzsarolták őket, eltiltották őket foglalkozásuk gyakorlásától és kirekesztették őket a társadalomból. Gyilkosságtól sem riadtak vissza.
Sokan önök közül előtérbe helyezték, hogy hallgassanak, a rossz lelkiismeretüket alkoholban és drogokban fojtsák el, hogy legalább az életük szánalmas maradékát őrizzék meg. Mindazok önök közül akik érzik önmagukban a becsületesség és ellenszegülés kis lángját, lehet, hogy nem veszik észre a sok kollégát és embertársat, akik csak arra várnak, hogy valaki törje meg végre a hallgatást.
Szedjétek elő az archívumból, azt amit az elmúlt években eltemettek, mert nem talált a politikailag korrekt képbe! Kergessétek ki végre a főnöki székből azokat akik egy jó életet biztosítottak maguknak azokból a pénzekből, amit a német nép kényszer beszolgáltatásként adott le, és ami önöket illetné meg, ha önök az igazság-hű újságírással a nemzet segítségére lennének, hogy az újra magára találjon! A hazugság olyan nyilvánvaló, hogy egyelten újságíró nem állíthatja, hogy nem tudja leleplezni!
Hisz önök naponta átélik, hogyan hallgatják el az ijesztő igazságokat, mert az uralkodó kaszt retteg attól, hogy a hazugság diktatúrája véget ér. Látják a világhálon, hallják és látják a kollégáiktól a szomszédos országokból, ahogy mindenfele a provokált káoszból valami vihar készül. Eddig megvolt a hatalmuk, hogy a német nemzetet olyan butának tartsák, hogy az minden hazugságot és sértegetést elviselt. Fel lehet ismerni az időn, hogy az előrehaladott bomlasztás által, melynek szükségszerű következménye az európai civilizáció hanyatlása lesz, hogy önöknek is, az ön családjának és gyerekeinek is elveszik az életfeltételeit. Ébredjenek fel! Álljanak végre fel !

A fegyveres erők képviselőinek:

Önök jelenleg az egyetlen erő a mi országunkban, amely meg tudná védeni fegyverrel a német nemzetet. És éppen önöknek van kiszabva, hogy maga döntsön a fennálló ellentétbe.
Egyedül az önök szolgalati esküje által vált lehetetlenné az érvényes törvények szerint cselekedni a német szövetségi köztársaságban. Egyrészt meg kellene védni az alaptörvényt, azáltal, hogy a német nemzet az erkölcsi és morális jogaihoz tartozónak vallja magát. Másrészt meg kellene védeni, ma a német szövetségi köztársaságban érvényes törvényeket. Önöknek kell jótállni azért, hogy a nép szólásszabadsághoz való joga lehetséges legyen, és az ítélkezést átadja a birói hatalomnak, mely olyan törvények szerint cselekszik amely megtagadja a néptől a szabad beszéd és vélemény nyilvánítást.
Lehet-e embereket egy olyan esküre kényszeríteni amelynek hitelességét előzetesen egyeztetni kell?
Meg tudja védni magát az elítéléstől egy állam tisztviselője vagy alkalmazottja, úgy hogy hol egyik, hol másik törvény szerint cselekedik? Mindannyiunk estek áldozatul. Önök pontosan tudják, hogy mindez az államilag szervezett, brutális cselekedeteket , a korrupt rendszer elkendőzi, fedezi és táplálja. A sok tízezer ember akik az elmúlt hónapokban békésen tüntetett a jogaiért, nem tenne semmit egyetlen rendőr ellen sem aki a kötelessége gyakorlása által a német nemzetet szolgálja. Csak meddig marad ez így? A tűrhetetlen állapotok fényében, államjogi szempontból nem eshet kétség afelől, hogy egy szándékos, a kormány részéről a nemzet fele, egy fentről jövő puccsról van szó. Melyik oldalon állnak a fegyveres erők, ha az ellenállás végre bekövetkezik és a német nemzet meg akar szabadulni a diktatúrától? Gyakorolni fogják végre a polgári engedetlenséget?
Egy olyan bevetésnél, ahol tízezrek mennek ki az utcára a jogaikért, egész rendőrszázadokat fognak hirtelen szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítani? Mi lesz a buszokkal odaszállított “ellentüntetőkkel” akik perverz módon azzal kérkednek, hogy “rendőrdisznókat” sértettek meg vagy öltek meg, megmaradnak még a jó ember mivoltuknál?
A terület ura, a német nemzet, képes lesz szembeszegülni ilyen személyekkel, ha önök már nem biztosítanak nekik védelmet. Önök mint ezen állam fegyveres rendfenntartó hatalma nem védekezhet megfelelő módon fénytől félő alakok erőszakos beavatkozása ellen, anélkül, hogy a hazugság és heccsajtó azonnal meg ne támadja.
Ismerjék fel végre, ki van az önök pártján! Cselekedjenek!

A zsidó nép képviselőinek:

Nem áll-e a zsidó nép érdekében, végre bebizonyítani, hogy jó is lakozik benne, azáltal, hogy megmutatja a föld összes népeinek,hogy a ma élő generáció nem fedezi már az apáik hazugságait? A múlt összes élűzései alkalmával, mindig a “kicsi” zsidók szenvedtek attól a leginkább, hogy a választott hazájukban kiraboltak őket vagy halálba kergették. A világtörténelem irányítói maguk észrevették, hogy ismét túloztak és biztonságba vitték aranyaikat és saját magukat az új enklávéba (beékelt terület). A nép “kicsinyeit” (a kisembereket) mindig hátrahagyták és nem tartották szükségesnek, hogy figyelmeztessek őket a következő üldözési hullámról. Hova vándorolnak ki most a “nagyok”, amikor tekintettel a végrehajtott teljesítményükre hátat kell fordítsanak az Amerikai Egyesült Államoknak, ha maga Izrael sem fog tudni sokáig megmaradni ezen katonai hatalom támogatása nélkül? Melyik menedék marad meg a választott nép számára, magára fordítja az egész emberiség gyűlöletét? Nem azok- e az igazi antiszemiták, akik a saját nemzetük életét ilyen hazugságok által lehetetlenné teszik? Az 1290-es zsidóüldözés Angliában, 1394-es Franciaországban, és 1492-es Spanyolországban, hogy csak az utóbbi ezer év nagy üldözéseit említsük, az érintett népek szükségesnek tartottak.
Ismét odajutottunk?

Nos, nemzet, állj fel és vihar robbanj ki!